Postęp

Pierwsze spotkanie projektowe 29-30 października 2014 r., Lublin, Polska


Rozpoczęcie spotkania rozpoczęło się od części kierowniczej projektu. Po kilku wstępnych słowach każdy partner wkrótce przedstawił swoją instytucję. Kolejna część spotkania poświęcona była zasadom finansowym i administracyjnym związanym z realizacją projektu. Podczas prezentacji określono różne kategorie kosztów i zasady jego kwalifikacji.


Drugi dzień spotkania poświęcony jest wartościom, które projekt ze sobą niesie. Omówiliśmy strukturę narzędzia i jego elementów - moduły i warstwy oraz sposób dostosowania narzędzia do specyfiki każdego kraju i zawodu.


Partnerzy uczestniczyli w dyskusji na temat specyfiki wszystkich warstw narzędzia. Przedstawiono pierwsze zadanie - badanie kwalifikacji zawodu. To zasadnicza część projektu, dlatego zaproponowano dzielenie się wszystkimi zawodami między wszystkimi partnerami. Zgodziliśmy się zebrać wszystkie kompetencje zawodowe w każdym kraju, znaleźć wspólne i określić, co trzeba dostosować do każdego kraju (poprzez dostosowanie pytań).


Zidentyfikowano główne obszary współpracy i przypisano kluczowe obowiązki w nadchodzących miesiącach, Partnerzy zdecydowali się odroczyć dyskusję.


Partnerzy ustalili także odpowiednie terminy następnych spotkań projektowych, które obejmują:
• Drugie spotkanie projektowe -13-14 kwietnia 2015 r., Hiszpania
• trzecie spotkanie projektowe - 16 - 17 listopada 2015 r., Słowenia
• Czwarte spotkanie projektowe - 4-5 kwietnia 2016 r. Wielka Brytania
• Piąte spotkanie projektowe - 21 - 22 listopada 2016 r., Turcja
• Szóste spotkanie projektowe - 5-6 czerwca 2017 r., Polska


Do zobaczenia w Barcelonie!

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy międzynarodowym zespołem specjalistów: pedagogów, psychologów, doradców, doradców zawodowych i informatyków. Dzięki europejskiemu programowi ERASMUS mieliśmy okazję spotkać się i współpracować w celu stworzenia nowoczesnego, interaktywnego narzędzia służącego do poradnictwa zawodowego.


CO JEST NASZĄ STRONĄ?
Naszym celem jest stworzenie nowego narzędzia diagnostycznego składającego się z 8 wielowymiarowych warstw połączonych w jeden system. Użytkownicy CaT będą w stanie szybko i sprawnie określić ich zdolności, preferencje i zainteresowania zawodowe. Nasze narzędzie będzie również wspierać pracę doradców zawodowych.


SKĄD WZIĘŁA SIĘ IDEA?
Zauważyliśmy alarmującą tendencję dotyczącą całej Europy: młodzi ludzie opuszczają szkoły zbyt wcześnie, nie mając wystarczających kwalifikacji ani pomysłów, jak zaprojektować swoją karierę. Zauważyliśmy również brak kompleksowego narzędzia do diagnozowania kariery.


PO CO JEST PROJEKT CaT?
Główną grupą docelową projektu są uczniowie szkół średnich i szkół zawodowych, ich rodzice i nauczyciele oraz doradcy zawodowi, jak również wszyscy, którzy chcieliby zdiagnozować swoje możliwości i poprawić swoją ścieżkę kariery.


Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej (projekt nr: 2014-1-PL01-KA200-003345). Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.