International meetings

Podczas spotkania projektowego WSEI przedstawiło wyniki prac projektowych na wcześniejszych etapach O2. Prace nad opracowaniem pytań (etap O2.2 w planie działania) są już prawie zamknięte. Przedstawiciele PPA, BAU, Baobab przedstawili wstępne wyniki od ich kompetentnych oceniających, którzy oceniali pytania opracowane w ramach CaT Partnership. To zadanie jest najpilniejsze i powinno być zakończone przed rozpoczęciem testów pilotażowych. Partnerzy dyskutowali o sposobie wykorzystania wyników.

Następnie zaprezentowano upowszechnianie, obowiązki partnerów i raportowanie, dyskusje i sugestie.

Partnerzy poruszyli także kwestię czasu potrzebnego do przeprowadzenia testów pilotażowych dla 1 osoby badanej. Dalszy etap dyskusji został poświęcony opracowanym przez WSEI opisom zawodów.

Partnerzy poprosili WSEI o przygotowanie instrukcji do testów pilotarzowych dla uczniów krok po kroku.

WSEI przedstawiła wyniki oceny raportu okresowego przez NA, wymieniono kwestie pozytywnie ocenione przez NA. Podsumowując, raport okresowy został dobrze oceniony przez NA zatem wszystkie zadania sprawozdawcze powinny być kontynuowane.

 

Dziękuję wam wszystkim!!!

Piąte spotkanie projektowe odbyło się w dniach 21-22 grudnia 2016 r. W Barcelonie

 

Podczas tego spotkania Partnerzy skupili się na:

  1. Testy walidacyjne

Aby rozpocząć walidację, muszą zostać spełnione określone kryteria:

- należy opracować funkcjonujące internetowe narzędzie do obsługi weryfikacji;

- należy gromadzić i analizować informacje z testów pilotażowych;

- należy opracować działającą wersję portfela;

- należy wprowadzić działający moduł opinii.

  1. Możliwe przedłużenie projektu
  1. Zakończenie testów pilotażowych
  1. Portfolio
  1. Moduł porad
  1. Sprawy budżetowe, zarządzanie finansami.

 

Dziękujemy za aktywną uwagę, zróbmy to!

Trzecie spotkanie projektowe odbyło się w dniach 16-17 listopada 2015 r. W Ljubljanie w Słowenii.

Podczas tego spotkania projektowego przedstawiono narzędzie internetowe. Partnerzy mieli możliwość omówienia definicji, wskaźników, tekstu wykorzystywanego w narzędziu, sprawdzenia literatury i tworzenia hierarchicznej struktury - ostatnie komentarze przed opublikowaniem ostatecznej wersji.

Następnego dnia Partnerzy opowiadali o kolejnych etapach wdrażania w O2:

- rola ocenianych

- badania pilotażowe.

Partner PPA przedstawił plan zarządzania projektami, działania promocyjne i upowszechniające oraz wszystkie wyniki uzyskane przez konsorcjum do czasu spotkania projektu. Wszyscy wspólnie zgodzili się na przetłumaczenie ulotki i przesłanie jej do Sharepoint do 30/11/2015. Jeszcze tego samego dnia WSEI przedstawiła ocenę jakości, obowiązki partnerów i błędy sprawozdawcze - kwestie administracyjne.

Dziękuję wszystkim za udział i burzę mózgów. Kolejne spotkanie w Londynie !!!

Drugie spotkanie, odbyło się w dniach 13 i 14 kwietnia w Barcelonie, Hiszpania.

 

Pierwszy dzień spotkania rozpoczęto od omówienia Planu upowszechniania w projekcie, który przygotowała organizacja PPA. Przedstawione zostały kanały promocji dla konkretnej grupy docelowej, omówione konkretne cele, jakie stoją przed Partnerami. Przedyskutowane kwestię utworzenia strony interenetowej projektu i zadecydowano, że:

- strona będzie stworzona w 5 wersjach językowych (wszystkich Partnerów),

- wszyscy partnerzy będą mieć prawo do aktualizaowania swojej wersji językowej strony,

- utworzona zostanie również strona projektu na portalu Facebook oraz Twitter.

 

Następnie został omówiony Plan zarządzania jakością w projekcie, prezentację przygotowała organizacja Baobab Assosiation.

 

Kolejno Lider (WSEI) przystąpił do omówinia planu działania O1 i O2. Powstał nowy plan projektu prac przy O2. Ustalono, że zostanie skrócony termin na przygotowanie testów, tak żeby rozpocząć sesję testów pilotarzowych wcześniej. Określono grupę docelową, na której zostaną przeprowadzone testy (1000 osób).

 

Dyskusja na rozpoczete tematy, toczyła się również drugiego dnia spotkania. Następnie przystapiono do omówienia wzorów dokumentów, które Partnerzy będą składać Liderowi do raportów z działaności projektu. Podczas spotkania ustalono nowy, aktualny plan działania dla O2.


Do zobaczenia w Słowenii!!!

Pierwsze spotkanie projektowe 29-30 października 2014 r., Lublin, Polska


Rozpoczęcie spotkania rozpoczęło się od części kierowniczej projektu. Po kilku wstępnych słowach każdy partner wkrótce przedstawił swoją instytucję. Kolejna część spotkania poświęcona była zasadom finansowym i administracyjnym związanym z realizacją projektu. Podczas prezentacji określono różne kategorie kosztów i zasady jego kwalifikacji.


Drugi dzień spotkania poświęcony jest wartościom, które projekt ze sobą niesie. Omówiliśmy strukturę narzędzia i jego elementów - moduły i warstwy oraz sposób dostosowania narzędzia do specyfiki każdego kraju i zawodu.


Partnerzy uczestniczyli w dyskusji na temat specyfiki wszystkich warstw narzędzia. Przedstawiono pierwsze zadanie - badanie kwalifikacji zawodu. To zasadnicza część projektu, dlatego zaproponowano dzielenie się wszystkimi zawodami między wszystkimi partnerami. Zgodziliśmy się zebrać wszystkie kompetencje zawodowe w każdym kraju, znaleźć wspólne i określić, co trzeba dostosować do każdego kraju (poprzez dostosowanie pytań).


Zidentyfikowano główne obszary współpracy i przypisano kluczowe obowiązki w nadchodzących miesiącach, Partnerzy zdecydowali się odroczyć dyskusję.


Partnerzy ustalili także odpowiednie terminy następnych spotkań projektowych, które obejmują:
• Drugie spotkanie projektowe -13-14 kwietnia 2015 r., Hiszpania
• trzecie spotkanie projektowe - 16 - 17 listopada 2015 r., Słowenia
• Czwarte spotkanie projektowe - 4-5 kwietnia 2016 r. Wielka Brytania
• Piąte spotkanie projektowe - 21 - 22 listopada 2016 r., Turcja
• Szóste spotkanie projektowe - 5-6 czerwca 2017 r., Polska


Do zobaczenia w Barcelonie!