Stowarzyszenie Baobab powstało w 2001 roku przez zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie kształcenia i badań, mające na celu opracowanie systemów i strategii rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach.

Baobab kieruje przede wszystkim organizacjami, stowarzyszeniami i organizacjami non-profit oraz przedsiębiorstwami ekonomii społecznej, które rozwijają swoje działania w dziedzinie integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży.

Bezpośrednim jak i pośrednim beneficjentem działań Baobab są dzieci, młodzi ludzie, kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym, migranci, mniejszości etniczne, osoby niepełnosprawne, osoby uzależnione od narkotyków i seniorów. Priorytetem Baobab jest doradztwo, szkolenie i doradztwo dla naszych beneficjentów.

Baobab bada potrzeby edukacyjne i / lub szkoleniowe, wybierając najlepszą opcję i budując strategie szkoleniowe poprzez badanie potrzeb, opracowanie projektów pilotażowych, projektowanie działań szkoleniowych oraz zarządzanie i weryfikację wyników.

Baobab opracowuje narzędzia i instrumenty metodyczne, które pomagają osiągnąć cele użytkowników i organizacji, z którymi Baobab współpracuje, a także zoptymalizować ich zasoby finansowe i techniczne, które w większości przypadków stanowią czynnik ograniczający ich działanie.

Więcej informacji o Baobab tutaj