Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) została utworzona na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 24 października 2000 r. WSEI jest zarejestrowane w rejestrze szkół zawodowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 57. Założycielem Uniwersytetu jest Polska Fundacja Możliwości Centra Innowacji "OIC Polska", która jest prywatną organizacją pozarządową z siedzibą w Lublinie. Fundacja powstała w 1991 roku z inicjatywy członków społeczności lokalnej, zainteresowanych stymulowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny.

Misją WSEI jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie spełnić normy europejskie, a następnie wzmocnić potencjał zasobów ludzkich i zwiększyć potencjał instytucji samorządowych w zakresie zarządzania finansami publicznymi, planowania strategicznego lub pozyskiwania i zarządzania Funduszami unijnymi. W kontekście rozwoju gospodarczego regionu w ciągu najbliższych kilku lat, te wspomniane wyżej obszary działalności stanowią kluczowe wyzwania stojące przed sektorem publicznym i prywatnym.

WSEI z dumą śledzi losy absolwentów, którzy zajmują prestiżowe stanowiska administracyjne i stanowiska kierownicze w instytucjach publicznych, np. szpitale, sądy, policja, urzędy skarbowe oraz w wielu firmach sektora prywatnego. Pracownicy akademiccy WSEI kształcą osoby, których umiejętności i poziom wykształcenia spełniają wymogi rynku pracy. Stosujemy zasadę pogodzenia procesu kształcenia z praktyką zawodową, umożliwiając naszym absolwentom nie tylko znalezienie atrakcyjnej pracy, ale także założenie własnych firm dobrze prosperujących lub udoskonaleniu firm już prowadzonych.

Studenci opuszczający nasz Uniwersytet są otwarci i dobrze przygotowani do podejmowania nowych inicjatyw mających na celu wspieranie biednych i słabo rozwiniętych regionów w celu zminimalizowania różnic i stworzenia równych szans dla wszystkich regionów UE.

WSEI zawdzięcza swój sukces przede wszystkim wysokiemu poziomowi kształcenia, który oferuje, łącząc wiedzę akademicką i praktykę życia społeczno-gospodarczego, co jest bardzo rzadkie na wyższych uczelniach. Wysoki poziom procesu edukacyjnego jest utrzymywany dzięki pilnie dobranemu personelowi dydaktycznemu, który posiada odpowiednie stopnie naukowe i niezbędne doświadczenie akademickie. Duża część personelu ma również znaczące doświadczenie praktyczne wynikające z ich działalności pozauczelnianej. Taki doskonały zespół jest gwarancją wysokiego poziomu wykształcenia odpowiadającego realiom ekonomicznym regionu, jak też spełniającego wymagania UE. WSEI utrzymuje stosunki akademickie z kilkoma instytucjami szkolnictwa wyższego, np. Politechniki Lubelskiej, Akademii Medycznej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto nasz Uniwersytet aktywnie współpracuje z lokalnym sektorem edukacyjno-biznesowym, w tym z najważniejszymi firmami i instytucjami samorządu terytorialnego w Polsce południowo-wschodniej.W chwili obecnej WSEI wraz z Fundacją "OIC Polska" realizują 59 projektów o łącznej wartości 157 752 zł. Projekty te są ukierunkowane na różne grupy społeczne i dają rozwiązania konkretnych problemów społecznych.Wdrażanie unijnych projektów umożliwia wzmocnienie relacji ze szkołami na wszystkich poziomach, od szkół podstawowych po uczelnie wyższe. Programy te, mające na celu wspieranie sektora edukacji, mają dla nas istotne znaczenie, ponieważ zapewniają bezpośrednie rozwiązania konkretnych problemów, takich jak: nierówny dostęp do możliwości kształcenia, pokonywanie barier w szkolnictwie wyższym, poszerzanie możliwości rozwoju umiejętności zawodowych poprzez dostosowanie do wymagań rynku pracy. W ramach projektów wspierających szkoły nawiązaliśmy i rozwijaliśmy współpracę z 161 jednostkami edukacyjnymi.Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w ramach działań projektowych jest "Szkoła kluczowych kompetencji". Program Rozwoju - podnoszenie kwalifikacji uczniów z krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej".Wspomniany program wsparcia obejmował łącznie 9000 uczniów z 90 specjalistycznych gimnazjów w 4 województwach. Młodzież oferuje szereg zajęć, aby pomóc im rozpoznać ich predyspozycje zawodowe. Indywidualna diagnoza przeprowadzona wśród uczniów umożliwiała mapowanie ich umiejętności i stworzenie odpowiedniego planu szkoleń. Młodzież mogłaby rozwinąć swoją wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, matematyki, technologii informacyjnych, języków obcych poprzez udział w zajęciach fakultatywnych lub podczas letnich obozów zawodowych. Młodzi ludzie zapoznali się z lokalnymi przedsięwzięciami, mogliby także zdobyć praktyczną wiedzę, jak kształtować własną ścieżkę kariery w przyszłości. W długoterminowym, dobrze wykształconym społeczeństwie w perspektywie długoterminowej będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Po 10 latach życia uniwersytet ma w swojej ofercie studia 1-stopniowe w ofercie w roku akademickim 2010/2011, z czego na 4 wydziałach programy studiów licencjackich i doktoranckich, ujednolicone studia na poziomie magistra w dziedzinie psychologii i 3 wydziały inżynierskie. Obecnie WSEI oczekuje na zezwolenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii. W 2010 roku, dzięki nieocenionemu wsparciu Ministra Krzysztofa Hetmana, WSEI uzyskało 17 mln dotację na laboratoria na wydziale transportu i informatyki. Dzięki temu jest to teraz najnowocześniejsze wyposażenie dydaktyczne, najlepsze w województwie lubelskim. Zarząd Województwa Lubelskiego wraz z Marszałkiem Krzysztofem Grabczukiem wniósł istotny wkład w nasz sukces dzięki wsparciu finansowemu, za które chcieliśmy z tego miejsca podziękować.Nowe budynki są niezbędne do dalszego rozwoju działalności edukacyjnej, a także prowadzenia najnowocześniejszych badań. Transfer wiedzy i innowacji między jednostkami gospodarczymi, instytucjami publicznymi i instytucjami akademickimi odgrywa kluczową rolę, szczególnie w kontekście regionalnym. Jako jedna z wiodących instytucji na rynku edukacyjnym, WSEI rozumie wartość, jaką wnosi dla miasta i regionu; określając się jako "uniwersytet przedsiębiorczości" i kładąc szczególny nacisk na innowacje i kreatywność w swoich działaniach. Wypełniając w pełni swoje zobowiązania społeczne i gospodarcze, WSEI wykazuje kluczową rolę, jaką odgrywają uczelnie w rozwoju regionu. Podstawą podejścia opartego na przedsiębiorstwach jest rozwój kultury przedsiębiorczości, która koncentruje się na zapewnieniu studentom możliwości pełnego zaangażowania się w biznes, społeczność i sektor publiczny.Najbardziej zaskakujące jest to, że to właśnie stworzenie możliwości do rozwoju, jest prawdziwą "innowacyjnością", która daje okazję do budowania dobrej reputacji w nauczaniu i ścisłej współpracy z grupami biznesowymi i społecznymi. Kluczowe słowo "innowacje" jest nie tylko w nazwie uniwersytetu, ale nowoczesne metody są widoczne w metodach nauczania, nowych specjalnościach, dostosowywanych do potrzeb rynku pracy i odpornych na zmiany gospodarcze. "Innowacyjne" metody mają zastosowanie do całego procesu edukacji poprzez realizację projektów pilotażowych i transferu know-how w obszarach pokonywania barier gospodarczych i społecznych oraz tworzenia nowych możliwości dla młodych ludzi. WSEI odegrała kluczową rolę w promowaniu i rozwijaniu umiejętności przedsiębiorczych uczniów, wykorzystywaniu talentów, tworzeniu inkubatorów dla nowych, przedsiębiorczych przedsięwzięć. Innowacje są naszym głównym atutem, czyli prawdziwą wartością WSEI.

Chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

0
0
0
s2sdefault